BAKA 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Çağrısı Açıldı


4.6.2020

BAKA 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Çağrısı Açıldı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)’nın hedefi; uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

SOGEP, ajansın bütçesiyle yürütülen bir teklif çağrısı olmayıp, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bir destek programıdır.

Program Bilgileri

Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişilerdir.

Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri (Bkz: Ek 1 Öncelik 4) için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.

Proje Bütçesi

Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi 1.000.000,00 TL (bir milyon Türk Lirası)’dir.

Eş Finansman

  • Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari % 10’dur.
  • Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50’dir.

Proje Uygulama Süresi

Bu program kapsamında desteklenen projelerin uygulama süresi en fazla 18 (on sekiz) aydır.

Son Başvuru Tarihi

Başvuru sahiplerinin proje bilgi formunu doldurarak destekleyici evraklar ve proje başvurusunda bulunduğunu belirtir üst yazı ile beraber en geç 15 Haziran 2020 saat 18.00’e kadar Ajans Merkez Ofisi, Burdur Yatırım Destek Ofisi, Antalya Yatırım Destek Ofisine ulaştırmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş