BAKA: 2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES)


11.10.2019

BAKA: 2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES)

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES), TR61 Bölgesinde (Antalya, Isparta ve Burdur illerinde) T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülecektir.

Program kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yönetimiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi ve ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte olması hususları önem taşımaktadır.

Program dâhilinde kapasite geliştirmeye dönük, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli projeler desteklenecektir. Yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler ile genç, şehit yakınları, gaziler, kadınlar ve engellilerin istihdamını içeren projelere öncelik verilecektir. Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik faaliyetler, sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler, okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri ise SODES kapsamı dışında tutulmuştur.

Program için uygun başvuru sahipleri; kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için özel kesim kuruluşlarıdır.

Program kapsamında desteklenecek projelerin, asgari proje bütçesi 1.000.000 TL’dir. Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari %10, kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50’dir.

Uygun bulunan proje başvurularından, TR61 Bölgesinde yer alan her bir il (Antalya, Isparta, Burdur)  için en fazla üç proje teklifi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacaktır.

Hazırlanacak proje önerileri için, son başvuru tarihi 18 Ekim 2019’sir.

Bağlantılar:

Çağrı Duyurusu


LinkedIn Paylaş