EaSI Programı Sosyal Yenilik Konulu Yeni Teklif Çağrısı Yayımlandı


9.7.2020

EaSI Programı Sosyal Yenilik Konulu Yeni Teklif Çağrısı Yayımlandı

İstihdam ve Sosyal Yenilik - EaSI Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından “En Savunmasız Durumlarda İnsanları Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül Müdahalelerin Oluşturulması ve Test Edilmesi (VP2020/03)” Teklif Çağrısı yayımlandı.

Amaç ve Özel Hedefler:

Bu çağrının temel amacı, Avrupa Sosyal Haklar Sütununun 14. İlke'nin uygulanmasını teşvik eden yenilikçi yaklaşımların test edilmesinde mevcut veya yeni ortaklıkları desteklemektir. Çağrı, politika yenilikleri ve deneylerinin küçük ölçekte denemesi etkilerinin ölçülmesi ve çıktılar ikna edici olursa ilerleyen zamanda büyük ölçekte bir politika olarak hayata geçirebilecek sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir.

Bu çağrının hedef kitlesi sosyal ve işgücü piyasasıyla bütünleşmede büyük engellerle karşılaşan savunmasız gruplardır. Bu çağrı herhangi bir sosyal güvenlik desteği almayan işgücü piyasasından ve toplumdan uzakta olan ve erişimde engelleri olan savunmasız kişilere etkin hizmet tedarikiyle gelir desteği sağlayarak sosyal içerme desteği sunulmasını hedeflemektedir.

Çağrı, en savunmasız durumlarda insanları desteklemek için bütünsel bir yaklaşım sağlayan kapsamlı stratejiler, mekanizmalar ve hizmetleri hayata geçirmeyi amaçlayan yenilikçi ve deneysel yerel / bölgesel düzeydeki projeleri destekleyecektir.

Bu çok paydaşlı yenilikçi yaklaşım, üç başlığı birleştirmektedir: 1) yeterli asgari gelir desteği sağlanması; 2) istihdama erişimi destekleyen aktivasyon hizmetleri ve 3) mal ve hizmetlere etkin erişim.

Yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler arasında etkili bir koordinasyonun yanı sıra sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları ve hizmet sağlayıcılar gibi ilgili tüm paydaşlarla işbirliği oluşturulması önemlidir.

Bu çağrı ile, aşağıdaki alanlarda bütüncül yaklaşım sergileyebilecek çeşitli kuruluşlar (yetkililer ve sivil toplum kuruluşları) arasında işbirliğini kurmak ve geliştirmek hedeflenmektedir:

 1. Nakit yardım sağlamak,
 2. Kişiselleştirilmiş sosyal hizmetler ve diğer genel hizmetler sunmak
 3. İşgücü piyasası aktivasyon tedbirlerini sağlamak ve test etmek uygulanması.

Bahse konu kuruluşlar:

Bu kuruluşların örnekleri şunlardır: hükümet yapıları, merkezi, bölgesel veya yerel belediye birimleri, kamu ve özel istihdam büroları, kamu sosyal hizmetleri, özel ve kar amacı gütmeyen sosyal hizmet sağlayıcıları.

Sosyal Destek ve hizmet karşılıklarına ilişkin örnekler şunları içerir:

Asgari gelir, aile ve çocuk bakımı yardımları, engellilik yardımları, vb. gibi çeşitli sosyal yardım programları; çocuk bakımı, uzun süreli bakım, barınma programları gibi sosyal hizmetler; danışmanlık ve rehberlik, kriz merkezleri, aile koruma hizmetleri, engelli ve kronik hastalıklara yönelik hizmetler, aile içi şiddet mağdurlarına yönelik hizmetler, eski suçlulara yönelik hizmetler gibi hedefli sosyal hizmetler; işgücü piyasası ile ilgili hizmetler; eğitim, sağlık ve temel hizmetler gibi genel çıkarlara ilişkin diğer hizmetler.

Bütçe:

Bu çağrı altındaki projelerin AB ortak finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe 10 000 000 Avro olarak hesaplanmıştır.

Toplam 8 projenin fonlanması beklenmektedir.

Bu teklif çağrısı kapsamında, AB hibesi, projenin toplam kabul edilen masraflarının %80’ını geçemez. Başvuru sahipleri, kalan tutarın eş finansmanının, başvuru sahiplerinin kendi kaynakları veya Avrupa Birliği bütçesi dışındaki diğer kaynaklardan karşılanacağını garanti etmelidir.

Proje süresi: 30 ay

Kimler başvurabilir?

a) Kuruluş yeri

 • AB Üye Devletleri
 • EEA Antlaşması gereği  – Norveç, İzlanda, Lijtejteştayn
 • Birleşik Krallık (İngiltere), Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

*Bu çağrıda dengeli bir coğrafi kapsama ihtiyaç olduğunu göz önünde bulundurarak, aynı ülkeden lider başvuru sahipleri tarafından önerilen en fazla 2 proje finansman için seçilebilir.

b) Kuruluşların türü

Uygun lider başvuru sahibi ve eş-başvuranlar(ortaklar) tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler;

 • Kamu otoriteleri ve ajansları (projenin uygulanmasından sorumlu olmak için yetkili kamu makamları tarafından açıkça yazılı olarak yetkilendirilmiş iseler)
 • Kar amacı gütmeyen kuruluş (özel veya kamu);
 • Araştırma merkezleri / enstitüleri / yükseköğretim kurumları;
 • Sivil toplum örgütleri;
 • Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde sosyal ortak kuruluşları

c) Konsorsiyum olursa;

Lider başvuran ve eş başvuran ortaklardan oluşan bir konsorsiyum oluşturulduğunda;

 • Lider başvuru sahibi, merkezi, bölgesel veya yerel düzeyde bir kamu otoritesi olmalı
 • Lider başvuru sahibi ve eş başvuran ortakların aşağıdaki üç konuyu kapsayan alanlarda çalışan kurum/kuruluşların ortaklığını içermelidir.
  • Asgari gelir ödeneği (veya benzer sosyal güvenlik net nakit yardımları) vermek veya uygulamaktan sorumlu organ,
  • Aktif işgücü piyasası politikası önlemleri veren, yani kamuya açık veya özel istihdam hizmetleri sunan organ,
  • Sosyal hizmetlerin sağlanması ve / veya mal ve hizmetlerin sağlanması, yani savunmasız hane halklarına ayni yardım ve destek hizmetleri sağlayan çeşitli kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar.
 • Eş-başvuranlardan en az biri bir sivil toplum kuruluşu olmalıdır.
 • En az bir ortak başvuru sahibi, lider başvuru sahibinden başka bir EaSI katılımcısı ülkede yerleşik kuruluş olmalıdır.

Bağlı kuruluşlar

Başvuru sahiplerine bağlı kuruluşlar, bu teklif çağrısı kapsamında fon alamazlar.

İştirakçi Kuruluşlar

İştirakçi kuruluş projeye katılabilir ancak uygun maliyet beyan edemez.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş