Ufuk2020 Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrı Programı Yayınlandı


21.9.2020

Ufuk2020 Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrı Programı Yayınlandı

11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji ortaya koyulmaktadır. Söz konusu Mutabakat, Avrupa Birliği üreticilerini iklim değişikliği politikaları nedeniyle uyguladıkları yükümlülüklerin getirdiği dezavantajlardan korumak amacıyla AB sanayisinin rekabetçiliğinin korunmasını teminen sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasını uygulamayı öngörmektedir.

İklim değişikliği ve çevresel bozulmanın Avrupa ve dünya için varoluşsal bir tehdit olması ve bu zorlukların üstesinden gelmek için AB oluşumunu modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştüren yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili strateji aşağıda belirtilen hedefleri kapsamaktadır.

  • 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi
  • Ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması
  • Hiç kimsenin ve hiçbir yerin bu politikadan ayrı tutulmaması

Avrupa Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen hedefler kapsamında Ufuk2020 Programı Green Deal Çağrısı  22 Eylül 2020 tarihinde açılıyor. Çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut durumun aciliyetine ve yeni Komisyon'un hedeflerine cevap veren iklim ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

10 alanda 20 konu başlığının destekleneceği Green Deal Çağrı Programı yayınlanmıştır. Desteklenmeye açılan çağrı başlıkları aşağıdaki gibidir:

Çağrılara yönelik konsorsiyumlarda ortak olarak yer almak isteyen kuruluşların ekli "ilgi formunu" çağrı başlığı özelinde İngilizce doldurup, greendeal@h2020.org.tr adresi ile paylaşmaları gerekmektedir. İlgi formları koordinatör adayları ile paylaşılmak amacıyla kullanılacaktır.

Çağrı başlıklarına yönelik sorularınız için greendeal@h2020.org.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.


LinkedIn Paylaş