TÜİK 2018 Yılı Girişimcilik Raporunu Yayımladı


7.3.2020

TÜİK 2018 Yılı Girişimcilik Raporunu Yayımladı

Yeni doğan işveren girişimlerin toplam işveren girişimlerine oranı %13,9'dan %13,6'ya düşerken, yeni doğan işveren girişimlerin yarattığı istihdamın doğduğu yıldaki toplam istihdama oranı %4,6'dan %4,9'a yükseldi.

TÜİK Görsel

İşveren girişimlerde en yüksek doğum oranı 2018 yılında %30,8 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, %13,2 ile imalat ve %12,7 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.

TÜİK Görsel

Hukuki durumlarına göre işveren girişimlerden 2018 yılında doğanlar arasında en yüksek oran %70,3 ile ferdi mülkiyet oldu. İşveren girişimlerden 2018 yılında yeni doğanların istihdamının %51,8'i ferdi mülkiyetlerde yaratıldı.

TÜİK Görsel

İşveren girişimlerin 2016 yılında ölüm oranı %11,5 oldu

Ölen işveren girişimlerin toplam işveren girişimlere oranı %10,9'dan %11,5'e yükselirken, ölen işveren girişimler nedeniyle kaybedilen istihdamın ölüm yılındaki toplam istihdama oranı %3,4'ten %3,8'e yükseldi.

TÜİK Görsel

İşveren girişimlerde en yüksek ölüm oranı %32,2 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla %14,8 ile imalat ve %10,8 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörleri takip etti.

TÜİK Görsel

TÜİK Görsel

Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 2016 yılında ölenler arasında en yüksek oran %74,7 ile ferdi mülkiyet oldu. 2016 yılında ölen işveren girişimlerde istihdam kaybının %62,3'ü ferdi mülkiyetlerde gerçekleşti.

İşveren girişimlerden 2017 yılında yeni doğanların %82,1'i 2018 yılında hayatta kaldı

İşveren girişimlerden 2017 yılında yeni doğup 2018 yılında hayatta kalanların %69,9'unu ferdi mülkiyetler oluşturdu. Hayatta kalan ferdi mülkiyetlerin istihdamının hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamına oranı %55,3 oldu.

TÜİK Görsel

Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranı 2018 yılında %19,3 oldu

Hukuki durumu ferdi mülkiyet ve sahibi kadın olan işveren girişimlerin oranı yıllar itibariyle artma eğilimi gösterdi. Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranının en yüksek olduğu büyüklük grubu ise 1-4 çalışana sahip girişimler oldu.

Toplam istihdam içinde 2018 yılında işveren olarak çalışanların payı %4,5 oldu

Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalış ile %8,7 olarak gerçekleşti.

TÜİK Görsel

Tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanların yaş gruplarına göre dağılımında, tarım dışı sektörde en yüksek pay %36,2 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti.

Eğitim durumuna göre tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanlar arasında ilkokul mezunlarının oranı %28,2, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranı %15,2 olarak gerçekleşti. Ayrıca tarım dışı sektörlerde çalışan işverenlerin %15,2'sini genel lise, %29,3'ünü ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu.

Önceki yıl ile karşılaştırıldığında tarım dışı sektörlerde çalışan işverenler arasında ilkokul mezunlarının payı 0,1 puan azalırken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı 0,8 puan arttı.


LinkedIn Paylaş